Καταστατικό του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠOYΛΙΘΡΙΩΤΩΝ «Η ΠΟΛΙΧΝΗ»

Δείτε το καταστατικό του Συλλόγου (θεωρημένο) σε pdf μορφή, εδώ

Άρθρο 1o

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται στην Τ.Κ Πουλίθρων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας Σύλλογος με την επωνυμία “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΟΥΛΙΘΡΙΩΤΩΝ” με έδρα την ομώνυμη Τοπική Κοινότητα.


Άρθρον 2ο
ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 1. Η συμβολή στη μορφωτική και εκπολιτιστική εξύψωση και άνοδο του μορφωτικού επιπέδου των μελών του Συλλόγου.
 2. Η ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης, συνεργασίας, ομοψυχίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών και των κατοίκων των Πουλίθρων και της ευρύτερης περιοχής γενικότερα, απαλλαγμένης κάθε είδους κομματισμού, φανατισμού, διχόνοιας, ρατσισμού, σωβινισμού, ιδιοτέλειας και άλλων ενεργειών συμπεριφορών και δράσεων ικανών να διασύρουν το Σύλλογο και να οδηγήσουν αυτόν σε συρρίκνωση, αφάνεια και διάλυση.
 3. Η προαγωγή των γενικότερων συμφερόντων του χωριού Πούλιθρα Αρκαδίας και η φροντίδα για την αξιοποίηση αυτού.
 4. Η μελέτη, εκτέλεση και προώθηση παντός κοινωφελούς έργου, εξωραϊστικού, αναπτυξιακού, πολιτιστικού, μορφωτικού, αθλητικού και εν γένει κάθε έργου που αποσκοπεί στην αναβάθμιση και προαγωγή της τοπικής Κοινότητας Πουλίθρων.
 5. Η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος από οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή εργασίες οι οποίες είναι δυνατόν ή να το αλλοιώσουν ή να το καταστρέψουν.
 6. Η ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής ιδιαιτερότητας και ιδιομορφίας.
 7. Η συμμετοχή στις παντός είδους νόμιμες, τοπικές και μη εκδηλώσεις.
 8. H σταθερή επιδίωξη βελτίωσης της ποιότητας ζωής, της ευρύτερης αισθητικής καλλιέργειας και ανάπτυξης της οικολογικής συνείδησης στους κατοίκους των Πουλίθρων.

Άρθρο 3ο
ΜΕΣΑ

Η προώθηση των σκοπών του Συλλόγου γίνεται με όλα τα νόμιμα μέσα τα οποία ενδεικτικά είναι:

 1. Κατάλληλες ενέργειες και παραστάσεις προς όλες τις αρμόδιες αρχές και προς Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα.
 2. Ανακοινώσεις και δημοσιεύματα στον τύπο.
 3. Η συνεργασία με άλλους Συλλόγους, Σωματεία ή οργανώσεις που είτε υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν και που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους ή συναφείς σκοπούς.
 4. Η πραγματοποίηση διαλέξεων, εκδρομών, εορτών, χορών, αθλοπαιδιών, εράνων, μελετών, θεατρικών και κινηματογραφικών παραστάσεων.
 5. Η ίδρυση βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου, εντευκτηρίου, λέσχης, καθώς και η έκδοση εφημερίδας, περιοδικών και λευκωμάτων.

Άρθρο 4ο
ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Συλλόγου είναι τακτικά και επίτιμα:
Τακτικά μέλη
α) Τακτικά μέλη γίνονται δεκτά και εγγράφονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γραπτή αίτηση τους , όλοι όσοι είναι δημότες της Τ.Κ Πουλίθρων του Δήμου Ν. Κυνουρίας, όλοι όσοι έχουν γεννηθεί στα Πούλιθρα, όλοι όσοι είναι ιδιοκτήτες κατοικίας στα Πούλιθρα ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και η έδρα της επιχείρησής τους υφίσταται και λειτουργεί στα Πούλιθρα.
β) Επίσης γίνονται τακτικά μέλη και οι σύζυγοι και τα ενήλικα τέκνα των προαναφερομένων τακτικών μελών ανεξάρτητα από τον τόπο γεννήσεώς τους. Τα ως άνω μέλη πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών συμπληρωμένη.
γ) Σε περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεως εγγραφής δύναται να ασκηθεί προσφυγή στη Γενική Συνέλευση των μελών.

Επίτιμα μέλη
α) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο Σύλλογο ή συμβάλλουν τα μέγιστα στην επίτευξη των σκοπών του. Το ίδιο ισχύει και για τα μη μέλη.
β) Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται από την πλειοψηφία των μελών που παραβρίσκονται στη Γενική Συνέλευση, αφού προηγουμένως προταθούν από τουλάχιστον δέκα (10) τακτικά μέλη και η πρόταση τους γίνεται γραπτή.
γ) Τα επίτιμα μέλη, έχοντας τιμητικώς τον τίτλο, δεν δικαιούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, τη Διοίκηση του Συλλόγου και διαχείριση της περιουσίας του, ούτε υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.


Άρθρο 5ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Όλα τα μέλη είναι ίσα μεταξύ τους και συμμετέχουν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Συλλόγου. Κάθε τακτικό μέλος, έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Μέλη που δεν είναι ταμειακώς εντάξει ούτε εκλέγουν, ούτε εκλέγονται.
 2. Κάθε τακτικό μέλος αποκτά το μεν δικαίωμα του εκλέγειν αμέσως μετά την εγγραφή του και αφού εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις, το δε δικαίωμα του εκλέγεσθαι ένα (1) μήνα μετά την εγγραφή του και την εκπλήρωση των ταμειακών του υποχρεώσεων. Εξαιρετικά για τις πρώτες αρχαιρεσίες του Συλλόγου τα ανωτέρω δικαιώματα έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής τους.
 3. Το δικαίωμα εγγραφής του μέλους στο Σύλλογο είναι πενήντα (50,00€), που συνοδεύει τη γραπτή αίτηση εγγραφής του προς το Δ. Σ. Κάθε μέλος υποχρεούται να δίνει ετήσια συνδρομή 20€. Το ποσό αυτό καθώς και το ποσό του δικαιώματος εγγραφής μπορούν να αλλάξουν μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
 4. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε εξυπηρετεί τους σκοπούς του Συλλόγου με γραπτή πρόταση τους προς το Δ. Σ. το οποίο και αποφασίζει επί αυτής.
 5. Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να αποχωρούν ελεύθερα εξ αυτού όταν το ζητήσουν εγγράφως. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της λήξεως του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού, αναγγέλλεται δε στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω υποχρεούται ο Γενικός Γραμματέας να ανακοινώσει την αποχώρηση στην πρώτη Γενική Συνέλευση.
 6. Το Δ. Σ. εποπτεύει την συμπεριφορά των μελών του Συλλόγου ώστε να διατηρείται το πνεύμα της συνεργασίας και αλληλεγγύης τούτων συνεπώς έχει καθήκον να συμβουλεύει τα μέλη και να τα ανακαλεί στην τάξη και στην ευπρεπή συμπεριφορά κατά τις Συνελεύσεις. Για κάθε απρεπή συμπεριφορά ή παράλειψη και παράβαση των περί Σωματείων Νόμων και κάθε πρόκληση ζημιάς στους σκοπούς του Συλλόγου επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν εισηγήσεως του Δ. Σ. οι ποινές της επιπλήξεως και αποβολής εκ του Σωματείου αν ψηφίσουν αυτές τα 3/4 από τα παρόντα μέλη. Ο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιούνται εγγράφως από το Δ. Σ. και “επί αποδείξει” στον ενδιαφερόμενο.
 7. Κάθε μέλος του Συλλόγου που καθυστερεί επί δύο (2) χρόνια τις τακτικές συνδρομές του διαγράφεται από το Δ.Σ.
 8. Επανεγγράφονται οι τακτοποιηθέντες ταμειακώς και οι παραιτηθέντες οικειοθελώς κατόπιν εγγράφου αιτήσεως των. Επίσης επανεγγράφονται οι ήδη αποβληθέντες με απόφαση και πάλι της Γενικής Συνελεύσεως εάν δεν υφίσταται πλέον ο λόγος για τον οποίο είχαν αποβληθεί και εφόσον ζητήσουν τούτο εγγράφως.
 9. Τα καθοιονδήποτε τρόπο διαγραφόμενα μέλη στερούνται του δικαιώματος αναλήψεως των ποσών που καταβλήθηκαν από αυτά για δικαιώματα εγγραφής, συνδρομών ή άλλων εισφορών.


Άρθρο 6ο
ΠΟΡΟI ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του Συλλόγου είναι:

 1. Το δικαίωμα εγγραφής και οι τακτικές ετήσιες εισφορές των μελών του
 2. Οι έκτακτες εισφορές των μελών ή άλλων Νομικών ή φυσικών προσώπων, οργανισμών κ.λπ.
 3. Οι Δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές και πάν αγαθόν το οποίο περιέρχεται στην περιουσία του Συλλόγου, εφόσον ο χορηγός (δωρητής) δεν θέτει σκοπούς που είναι αντίθετοι στους σκοπούς του Συλλόγου και γίνονται δεχτές οι δωρεές κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.
 4. Το καθαρό προϊόν από εισπράξεις εράνων, εορτών, διαλέξεων, παραστάσεων, εκδρομών, χοροεσπερίδων, συνεστιάσεων, εκδόσεως εντύπων και λευκωμάτων, λαχείων και λαχειοφόρων αγορών του Συλλόγου.

Άρθρο 7ο
ΔΩΡΗΤΗΣ-ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ


Όσοι προσφέρουν καθοιονδήποτε τρόπο στο Σύλλογο το χρηματικό ποσό των 100€-2000€ ή άλλο κινητό ή ακίνητο πράγμα αναλόγου αξίας, θεωρούνται και ονομάζονται Δωρητές του Συλλόγου. Επίσης όσοι προσφέρουν το ποσό των 2001 € και άνω θεωρούνται και ονομάζονται Ευεργέτες του Συλλόγου.

Οι ανωτέρω εισφορές καταχωρούνται κατά κατηγορίες σε ειδικό βιβλίο ΔΩΡΗΤΩΝ και ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ του Συλλόγoυ και τα ονόματα των ανωτέρω αναγράφονται σε ειδική πινακίδα που αναρτάται εντός των γραφείων αυτού.


Άρθρο 8ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και απαρτίζεται εκ των μελών του.
 2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το έτος το μήνα Μάρτιο και έκτακτα οποτεδήποτε εφόσον το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών με έγγραφη αίτηση τους που να αναφέρει τα θέματα συζητήσεως. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ. Σ. με έγγραφη πρόσκληση προ δέκα (10) ημερών που θα καθορίζει σαφώς: α) Τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνελεύσεως, β) Τα προς συζήτηση θέματα και γ) εάν η συνέλευση είναι πρώτη ή δεύτερη ως προς τον απαιτούμενο αριθμό μελών για απαρτία. Η ως άνω πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλάται και στο Γραφείο του Συλλόγου δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προς της ημέρας της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
 3. Η Γενική Συνέλευση πριν αρχίσει τις εργασίες της εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα που κρατάει πρακτικά. Οι ανωτέρω εκλέγονται με ανάταση των χειρών
  και με σχετική πλειοψηφία με αίτηση του 1/3 τουλάχιστον των παρόντων μελών οι αποφάσεις λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας
 4. Η Γενική Συνέλευση μεταρρυθμίζει ή τροποποιεί το Καταστατικό, αποφασίζει επί προσφυγών για εγγραφή, διαγραφή ή αποβολή των μελών και αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συλλόγου
 5. Στην τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται απολογισμός του περασμένου χρόνου με ανάγνωση του πορίσματος του Εποπτικού Συμβουλίου, συζητείται και εγκρίνεται ή τροποποιείται ο Προϋπ/σμός του επομένου χρόνου.
 6. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σε αυτή το 1/3 των ταμειακώς εντάξει εκ των μελών του Συλλόγου συν ένα. Όταν δεν έχει απαρτία στην πρώτη σύγκληση η Γ.Σ. υποχρεωτικά συνέρχεται πάλι δεύτερη φορά σε δέκα (10) ημέρες το πολύ, με τα ίδια απολύτως θέματα, οπότε έχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.


Άρθρο 9ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 1. Κάθε τρία (3) χρόνια η τακτική Γενική Συνέλευση, αφού εξαντλήσει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή η οποία διενεργεί τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.
 2. Οι υποψηφιότητες των τακτικών μελών υποβάλλονται 48 ώρες τουλάχιστον προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και εγγράφονται τα ονοματεπώνυμα τους από το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου σε ανηρτημένο εντός της αιθούσης πίνακα υποψηφίων. Επί ενστάσεων κατά των υποψηφίων αποφασίζει αμέσως η Γενική Συνέλευση.
 3. Κατόπιν διεξάγεται μυστική ψηφοφορία για την εκλογή επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και τριών (3) μελών του Εποπτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) καθώς και των
  αναπληρωματικών.
 4. Σε κάθε ψηφοφόρο διανέμεται φάκελος και ομοιόμορφο λευκό χαρτί(ψηφοδέλτιο) επί του οποίου αναγράφει τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων που προτιμά, μέχρι τρεις (3) για το Δ.Σ. και μέχρι δύο (2) για το Ε. Σ. Το ψηφοδέλτιο αυτό τίθεται υπό του ψηφοφόρου εντός του φακέλου φέροντος την σφραγίδα του Συλλόγου και ρίπτεται εντός καταλλήλου ψηφοδόχου, αφού συγχρόνως συμπληρωθεί το όνομα του και υπογράψει στον πίνακα των ψηφισάντων.
 5. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας ανοίγεται η ψηφοδόχος ενώπιον των υποψηφίων και μελών του Συλλόγου, γίνεται η αποσφράγιση των φακέλων, η διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων και ανακηρύσσονται οι εκλεγέντες υπό της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία καταρτίζει και υπογράφει το Πρακτικό της ψηφοφορίας που παραδίδει στον Πρόεδρο του Δ. Σ. μαζί με όλα τα άλλα έγγραφα των αρχαιρεσιών. Οι λαβόντες κατά σειρά τις περισσότερες προτιμήσεις θεωρούνται εκλεγέντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται αμέσως κλήρωση.

Άρθρο 10ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται ανά τριετία σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος Καταστατικού και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους.
 2. Το Δ.Σ. εντός οκτώ (8) ημερών από των αρχαιρεσιών συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μερίμνη του πλειοψηφίσαντος μέλους αυτού και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Κατά την ίδια μέρα συντάσσεται Πρακτικό Παραδόσεως και Παραλαβής μεταξύ παλαιού και νέου Συμβουλίου.
 3. Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. θεωρούνται οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά επιλαχόντες και αντικαθιστούν κάθε μέλος του Δ.Σ. που ήθελε αποχωρήσει για οιονδήποτε λόγο.
 4. Εξαιρετικά η θητεία του εκλεγέντος υπό των ιδρυτών προσωρινού Δ.Σ. λήγει άμα εγκριθεί το παρόν Καταστατικό οπότε τούτο λογίζεται ως αυτοδικαίως παραιτηθέν και υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή οριστικού Δ.Σ. εντός έξι (6)μηνών από της ως άνω εγκρίσεως του Καταστατικού.
 5. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Ταύτα όμως δεν ευθύνονται για απόφαση που ελήφθη σε συνεδρίαση και δεν παρέστησαν ή παριστάμενα διαφώνησαν, εφόσον η απουσία ή η διαφωνία προκύπτει από τα Πρακτικά.
 6. Δεν δύνανται να εκλέγονται ως μέλη του Δ.Σ. ή να παραμένουν στη θέση αυτή όσα μέλη κατέχουν ήδη ή καταλαμβάνουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους θέση αιρετού μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ήτοι όσοι κατέχουν θέση Δημάρχου, Αντιδημάρχου ή Δημοτικού Συμβούλου.

Άρθρο 11ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί, συντονίζει και διαχειρίζεται τα συμφέροντα, τις υποθέσεις, την περιουσία του Συλλόγου και παίρνει όλα τα πρόσφορα μέτρα για την αντιμετώπιση και την λύση των ασχολούντων αυτόν προβλημάτων σύμφωνα με το Καταστατικό.
 2. Το Δ.Σ. προπαρασκευάζει τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων, συγκαλεί αυτές και εκτελεί τις αποφάσεις τους
 3. Συνιστά επιτροπές για καταμερισμό και υποβοήθηση του έργου του, ελέγχει δε και κατευθύνει αυτές και φέρει ακέραια την ευθύνη για τη δραστηριότητα τους.

Άρθρο 12ο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Δ.Σ. συνέρχεται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του τακτικά μεν μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες, έκτακτα δε όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη που υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως, αν δε αρνείται ή αμελήσει τούτο, τότε το δικαίωμα συγκλήσεως του Δ.Σ. έχει ο Αντιπρόεδρος και οι αιτούντες.Η πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. σε συνεδρίαση δίνεται σε όλα τα μέλη του μερίμνη του Γενικού Γραμματέα το αργότερο δύο (2) ημέρες προ της συνεδριάσεως με αποδεικτικό επιδόσεως ή συστημένης επιστολής ή με ηλεκτρονικό μήνυμα.
 2. Όταν μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις χάνει το αξίωμα του και αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά. Εάν δεν υπάρχουν
  αναπληρωματικά καλείται η Γενική Συνέλευση προς εκλογή αντικαταστάτου.
 3. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή δια οιονδήποτε λόγο κηρύξεως εκπτώτου του Προέδρου, το Δ.Σ. συνέρχεται ειδικά γι’ αυτό εντός το πολύ δεκαπέντε (15) ημερών και εκλέγει
  μεταξύ των άλλων μελών τον νέο Πρόεδρο. Το ίδιο γίνεται και για τον Αντιπρόεδρο, το Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.
 4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου.
 5. Στην αρχή κάθε συνεδριάσεως διαβάζονται και υπογράφονται τα πρακτικά της προηγούμενης εφ’ όσον δεν είχαν υπογραφεί.

Άρθρο 13ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής δικαστικά και εξώδικα εκτός αν αποφασίζει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση ή το Δ.Σ. Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις περιουσιακές σχέσεις με τρίτους, υπογράφει με το Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών και με τον Ταμία τα διπλότυπα εισπράξεων. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Καταστατικό.
 2. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 14ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 1. Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου φυλάει τα βιβλία του Συλλόγου, την σφραγίδα και την αλληλογραφία του. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, την αλληλογραφία και όλα τα επίσημα έγγραφα. Γράφει με ακρίβεια τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ. Σ. που τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη που ήταν παρόντα στην αντίστοιχη συνεδρίαση. Συντάσσει με τον Ταμία τον Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου.
 2. Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει η κωλύεται αναπληρώνεται από μέλος του Δ. Σ. οριζομένου υπό του Πρόεδρου.

Άρθρο 15ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

 1. Ο Ταμίας φυλάει τα βιβλία Εσόδων και Εξόδων του Συλλόγου, είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε πληρωμή χρημάτων χωρίς ένταλμα.
 2. Ο Ταμίας μεριμνά για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής των συνδρομών, των έκτακτων εισφορών και πασών εν γένει των προς τον Σύλλογο οφειλών, επί τη βάση σχετικών διπλοτύπων αποδείξεων υπογραφόμενων υπό του Προέδρου και αυτού.
 3. Εκτελεί με έγγραφη εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα κάθε πληρωμή που αποφασίστηκε από το Δ. Σ.
 4. Καταθέτει σε Ελληνικό Τραπεζικό ίδρυμα μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα ποσά του Συλλόγου για λογαριασμό του Συλλόγου. Τα κατατιθέμενα χρήματα αναλαμβάνονται από την Τράπεζα με υπογραφή του Προέδρου και Ταμία ή άλλων που τυχόν ήθελε ορίσει με απόφαση του το Δ. Σ.Όποτε του ζητηθεί (του Ταμία) πληροφορεί το Δ.Σ., το Ε.Σ. και τη Γενική Συνέλευση για την ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου.
 5. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ. Σ. εκτός από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 16ο
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Το Εποπτικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι τριμελές με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και κρατάει η θητεία του δύο χρόνια. Εκλέγεται όταν εκλέγονται και τα μέλη του Δ. Σ. με σχετική πλειοψηφία και υποβάλλει ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τα πορίσματα του κατά τον ετήσιο Απολογισμό.
 2. Το Ε. Σ. τηρεί ξεχωριστό βιβλίο Πρακτικών και καλείται από το Δ. Σ. ένα (1) τουλάχιστον μήνα προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως για να εκφέρει εγγράφως τα πορίσματα του και τίθενται στη διάθεση του τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τα βιβλία διαχειρίσεων, η αλληλογραφία και το Αρχείο εν γένει του Συλλόγου.


Άρθρο 17ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα που φέρνει κυκλικά τις λέξεις “Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Απανταχού Πουλιθριωτών «Η Πολίχνη»” με κεφαλαία γράμματα και στο κάτω μέρος θα αναγράφεται το έτος έναρξης λειτουργίας του Συλλόγου δηλ. το 2018. Στο μέσω της θα φέρει αφαιρετικό λογότυπο που θα εκπροσωπεί την Τ.Κ.Πουλίθρων.

Άρθρο 18ο
ΕΟΡΤΗ

Ως εορτή του Συλλόγου ορίζεται η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο.


Άρθρο 19ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. Ο Σύλλογος διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, για απαρτία της οποίας απαιτείται η παρουσία των 3/4 των ταμειακώς εντάξει μελών με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
 2. Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου η περιουσία αυτού διατίθενται στο Σωματείο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

Άρθρο 20ο

Κάθε ασάφεια του παρόντος Καταστατικού λύνεται από τη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Σωματείων.

Άρθρο 21ο

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 21 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του, και εγκρίθηκε τελικά ως έχει από τα κάτωθι ιδρυτικά μέλη αυτού και θα ισχύσει μετά την κατά Νόμο έγκριση και Δημοσίευσή του.

Facebook
YouTube
el